Basenkov: Ruski pogled na srpsku politiku – ruska kultura u srpskom svetu i kulturna razmena

Izvor:
Srbin info, Ilustracija, Foto: Wikipedia, Pixabay, Printscreen YouTube

Ruski predsednik Vladimir Putin je ukazao da je zapadna politika „kulturnog otkazivanja“, svega što je rusko, rasistička i antikulturalna u svojoj srži. Ruska kultura se, zaista, ne može ukinuti ili zabraniti. Ali u današnje vreme kulturna orijentacija najčešće postaje dobrovoljan izbor čoveka. Pa tako danas, u Srbiji, nedostaje grdno ruske kulture, kao što isto tako nema ni približno dovoljno srpske kulture u Rusiji.

Vladimir Basenkov

Prema Vladimiru Putinu, ruska kultura se zasniva na „istinskoj slobodi i milosrđu, ljubavi prema ljudima i duhovnosti“. Možda je nemoguće pronaći opširniji i tačniji izraz ogromnog kulturnog nasleđa, koje je ruski narod doneo čovečanstvu. Ako želite da razumete Rusiju, da razumete tajne i dubine ruske duše, treba da proučavate kulturu naroda. Ovo nije isti supstrat kao današnji pop šou biznis ili propagandni klišei iz nedavne prošlosti.

Okrenite se ruskoj mitologiji, pa pokušajte da pogledate pravi (a ne lažni) folklor naroda, da čujete pesmu, osetite borbeni ples, razmotrite logiku rituala godišnjeg kruga, sve to neraskidivo povezano sa pravoslavnom verom. Pogledajte probleme koje razmatraju „zlatni“ i „srebrni“ vek ruske književnosti. Razgovarajte sa Puškinom, Ljermontovim, Čehovom, Bunjinom i Bulgakovom. Zašto opada interesovanje za klasičnu muziku? Ovo je velika greška, a slušanje Rimskog-Korsakova ili Prokofjeva otkriva pravi intelektualni rad u zvuku.

Rusi i danas stvaraju kulturna remek-dela, vrlo često uprkos svemu. A nešto od toga probija se u srpsku medijsku sferu. Proboj je Vodolazkinov „Lovor“, koji Kusturica namerava da snimi. Ruski narod će očigledno dati još mnogo remek-dela svetu, jer će herojstvo otkriveno u srcu nacije kroz vojnu operaciju svakako biti kanalisano u umetnost.

Kada se govori o potrebi da se Rusija i Srbija zbliže, to pitanje treba posmatrati pre svega iz kulturološke perspektive. Nivo kulture – u širem smislu te reči – je osnova i jezgro jednog naroda, a razumevanje njegove kulture osnova je kvalitetnih odnosa. Ali i Rusija mora da prizna i ponovo otkrije Srbiju.

Srbi ponekad skromno kažu: mali smo, Rusija je velika… Znate, što više upoznajem Srbiju, više mi se otkriva veličina srpskog naroda. Uostalom, „srpski svet“ je mnogo širi od teritorije savremene države Srbije. A Srbi su veliki narod sa moćnom kulturom. Često komunicirajući sa srpskim intelektualcima, dolazimo do zaključka o potrebi kulturne razmene. Srbi kažu da imaju mnogo da nauče od Rusa. Reći ću ovo: i Rusi imaju mnogo da nauče od Srba. Mi smo bratski narod koji je nekada bio jedinstvena celina. Vekovima pokušavaju da nas otkinu jedne od drugih, u čemu naši neprijatelji nisu baš uspešni, ali ima pomaka. Međutim, do danas imamo više zajedničkog nego razlika.

I sa istorijske i sa praktične tačke gledišta, međusobno proučavanje kultura jednih drugih može pružiti neverovatan podsticaj za razvoj naših naroda, od pojedinaca do čitavih generacija. Toliko smo bliski da kroz međusobno proučavanje možemo dublje da razumemo sebe. Neverovatno, ali upravo tako funkcioniše proces učenja o drugoj kulturi.

Da sumiramo, mora se reći da Srbi danas treba da uče rusku kulturu, a Rusi srpsku. Zapadna civilizacija nam odavno ne nudi ništa osim materijalizma, koji se pretvorio u dekonstrukciju ličnosti i duha, i koji je u ovom trenutku skliznuo u propagandu samouništenja i inkarniranog satanizma. Slovenske kulture još nisu izgubile svoj potencijal, još nisu lišene istorijskog impulsa, a narodna energija miruje da bi se probudila ispravnim i razumnim postupcima njenih nosilaca. Ne treba čekati nešto od visokih zvaničnika – oni se po pravilu uključuju u trenutku kada se kritična masa ljudi okrene u određenom pravcu. Za svakog mislećeg čoveka koji predstavlja jedan ili drugi narod, danas je neophodno ličnim naporom da se dotakne suprotne kulture. Javne organizacije, posebno one koje se pozicioniraju kao srpsko-ruske, jednostavno su dužne, zbog svojih mogućnosti, da proširuju kulturnu saradnju i realizuju kulturne projekte. Najobičniji ljudi danas su dužni da u svojim krugovima ožive obostrani interes za rusku ili srpsku kulturu.

Image by Anatoly Kalmykov from Pixabay

Savremeni čovek pronalazi vremena za suštinski besposlene „stvari“, ubijajući vreme slušajući i gledajući bukvalno neumnu muziku i filmove, uništavajući svoj mozak besciljnim pregledavanjem društvenih mreža i generalno vodeći nepovršan način života. Za šta? Bog nam je dao život da bismo otkrili njegovu tajnu. Prava umetnost je pokušaj da se izrazi duhovni svet. Dakle, prava kultura, bila ona srpska ili ruska, nosilac je aristokratskog duha sopstvenog naroda.

Aristokratizam je ono uzvišenje koje čoveku treba da se zove čovek.

Možda će ovaj tekst otvoriti široku javnu raspravu o tome kako i zašto danas naša dva naroda treba da proučavaju kulture jedni drugih, dajući im prednost u odnosu na okaljane ljuske „kulture“ Zapada.

Русская культура в сербском мире и культурный обмен

Президент России Владимир Путин назвал западную политику «культурной отмены» России расистской и антикультурной в своей сути. Русскую культуру, действительно, нельзя отменить или запретить. Но в наши дни культурная ориентация становится чаще всего добровольным выбором человека. И сегодня русской культуры остро не хватает в Сербии, как и сербской – в России.

По словам Владимира Путина, в основе русской культуры лежат «подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку, духовность». Пожалуй, нельзя подобрать более емкого и точного выражения необъятного культурного наследия, который принес человечеству русский народ. Если вы хотите понять Россию, разобраться в тайнах и глубинах русской души, вам стоит изучать культуру народа. Не тот субстрат, что предлагает поп-шоубизнес современности или же пропагандистские штампы недалекого прошлого.

Putin na tronu vizantijskih careva na Svetoj gori 2016.
Kremlin Pool / www.globallookpress.com

Обратитесь к русской мифологии, попробуйте заглянуть в реальный (а не бутафорский) фольклор народа, услышьте песню, посмотрите на боевой пляс, рассмотрите логику обрядов годового круга, неразрывно связанных с православной верой. Посмотрите на те проблемы, которые рассматривают «золотой» и «серебряный» века русской литературы. Поговорите с Пушкиным, Лермонтовым, Чеховым, Буниным и Булгаковым. Почему снижается интерес к классической музыке? Это большая ошибка, и слушая Римского-Корсакова или Прокофьева, вы открываете для себя настоящий интеллектуальный труд в звуке.

Русские и сегодня создают культурные шедевры, очень часто, вопреки. И что-то из этого пробивается в сербскую медиа-сфера. Прорыв – это «Лавр» Водолазкина, который намеревается экранизировать Кустурица. Русский народ, очевидно, даст еще много шедевров миру, поскольку героизм, раскрывающийся в сердце нации через военную операцию, обязательно будет канализирован и в искусстве.

Когда говорят о необходимости для России и Сербии стать ближе, вопрос должен рассматриваться в культурной плоскости в первую очередь. Уровень культуры – в широком смысле этого слова – база и стержень народа, а понимание его культуры – основа качественных отношений. Но и Россия должна узнавать, заново открывать для себя Сербию.

Порой сербы скромно говорят: мы маленькие, Россия велика… Знаете, чем больше я узнаю Сербию, тем большее величие сербского народа открывается передо мной. В конце концов, «сербский мир» гораздо шире территории современного государства Сербия. А сербы – великая нация с мощной культурой. Часто общаясь с сербскими интеллектуалами, мы приходим к выводу о необходимости культурного обмена. Сербы говорят, что им есть чему поучиться у русских. Скажу так: и русским есть чему поучиться у сербов. Мы братский народ, когда-то вообще бывшее единым целом. На протяжении веков нас пытаются оторвать друг от друга, что получается у наших врагов не очень успешно, но некоторый прогресс есть. Однако, у нас и по сей день больше общего, нежели различий.

И с исторической, и с практической точки зрения взаимное изучение культур друг друга может дать невероятный импульс для развития наших народов, начиная от отдельных личностей и заканчивая целыми поколениями. Мы настолько близки, что во взаимном изучении можем глубже разобраться и в себе самих. Это поразительно, но именно так работает процесс изучения другой культуры.

Резюмируя, нужно сказать, что сербам сегодня необходимо изучать русскую культуру, а русским – сербскую. Цивилизация Запада давно не предлагает нам ничего, кроме материализма, перешедшего в деконструкцию личности и духа, а скатившуюся в данном моменте времени к пропаганде самоуничтожения и воплощенного сатанизма. Славянские культуры пока не потеряли свой потенциал, они еще не лишены исторического импульса, и народная энергия дремлет, чтобы быть разбуженной правильными и разумными действиями своих носителей. Не стоит дожидаться чего-то от высоких чинов – как правило, они включаются в тот момент, когда критическая масса в народе поворачивается в определенную сторону. Для каждого думающего человека, представляющего один или другой народ, сегодня необходимо личным усилием прикоснуться к противоположной культуре. Общественные организации, особенно позиционирующие себя как сербско-русские, просто обязаны в силу своих возможностей расширять культурное сотрудничество и реализовывать культурные проекты. Самые обычные люди сегодня обязаны в своем кругу возрождать взаимный интерес к русской или сербской культуре.

Современный человек находит время на праздные, по своей сути, «дела», убивая время прослушиванием и просмотром буквально оглупляющих музыки и фильмов, разрушая свой мозг бесцельным просмотром страниц соцсетей и в целом ведя не поверхностный образ жизни. Для чего? Бог дал нам жизнь, чтобы мы раскрыли ее тайну. Подлинное искусство – это попытка выразить духовный мир. Потому и настоящая культура, будь она сербской или русской, есть носитель аристократизма духа собственного народа. Аристократизм – это возвышенность, которая необходима человеку, чтобы называться человеком.

Возможно, этот текст откроет широкую общественную дискуссию о том, как и зачем сегодня двум нашим народам, изучать культуры друг друга, отдавая им предпочтение перед выхолощенными оболочками «культуры» Запада.

0 0 glasovi
Glasanje za članke

Ostavite komentar

0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare